Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

Del 2: KULTUR

I marts-udgaven af Erhverv og Kultur tog vi hul på en serie om KTB-teamet i Guldborgsund Kommune. KTB står for: Kultur, Turisme & Bosætning. Vi startede med en overordnet præsentation af KTB med fokus på enheden og leder Lene Krabbesmark.

Nogle af de fokuspunkter der hører ind under Kulturen er:
– Sikre et særligt fokus på udvikling af tilbud til børn og unge med henblik på at styrke identitetsforståelse og udvikling.
– Koordinering og udvikling af tværkommunale samdriftsaftaler for selvejende kulturelle institutioner: Fuglsang Kunstmuseum, Museum Lolland-Falster, Ensemble Storstrøm samt den regionale Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion Storstrøm mellem 6 kommuner og Kulturministeriet.
– Sekretariatsbistand til Kulturelt Samråd og Guldborgsund Billedkunstråd.
– Deltagelse i det fælleskommunale dansk/tyske kultKIT-projekt.
– Rådgivning og vejledning samt behandling af ansøgninger til Kulturpuljen.
– Samarbejder med den fælleskommunale Kulturtjeneste (Lolland og Guldborgsund Kommune).

Denne gang tager vi et spadestik dybere…

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Mød medarbejderne fra KULTUR-enheden: Julie Damgaard, Katha Qvist og Diana Gerlach.
Flere af projekterne, vi her beskriver, er alle tre kulturkonsulenter involverede i, selvom projektet kun er nævnt under en enkelt medarbejder.


Julie Damgaard
Er tilflytter! Julie startede i Guldborgsund Kommune i KTB-enheden 1. august 2017 og flyttede samtidig til Nykøbing F., da hun blev ansat. Julie er uddannet kunsthistoriker med tilvalg i Moderne Kultur og Kulturformidling og har i en årrække arbejdet med kunstprojekter i det offentlige rum, hvor kunsten har været med til at skabe fokus på og debat om lokale og globale problemstillinger.

Kulturnatten – Guldnat
Julies første projekt var Kulturnatten som løb af stablen den 29. september 2017. Kulturnatten har eksisteret i over 10 år, og her byder en lang række af kommunens kulturaktører ind med særlige aftenevents for publikum. Det er også denne aften Guldborgsund Kommunes Kulturpris uddeles. Kulturnatten er således en guldgrube af oplevelser for både store og små.

Børnebiffen
I et samarbejde mellem Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBuF), Nordisk film Biografer på Slotsbryggen og Guldborgsund Kommune har der siden 2011 to gange om året været afholdt Børnebiffen for børnehave- og førskolebørn. Den sidste er netop overstået her den 7. marts. ”Formålet er at kvalificere børns møde med filmmediet, så børnene får mulighed for at udvikle sig til kompetente mediebrugere. Samtidig imødekommer arrangementet formålet i de pædagogiske læreplaner om, at førskolebørn skal møde ’kulturelle udtryksformer og værdier’ – herunder film – i deres dagtilbud,” forklarer Julie, der koordinerer arrangementet.

CPH Phil
Julie er kommunens koordinator på initiativet ’Et symfoniorkester besøger Guldborgsund Kommune’, der løber af stablen i uge 43. I tæt samarbejde med Ensemble Storstrøm gæster Copenhagen Phil skoler, specialskoler, dag- og plejecentre samt Nykøbing F. Sygehus. Lørdag den 27. oktober spiller orkestret stor koncert i Nykøbing F. Hallerne. Michael Carøe er solist, og der entreres desuden med et 200 mand stort børnekor fra kommunens skoler. Herudover afholdes ”Copenhagen Phil Erhverv” i samarbejde med Nykøbing F. Erhvervsforening – for Erhvervsakademi Sjælland, Katedralskolen Nykøbing og Professionshøjskolen Absalon.

Ensemble Storstrøm / Storstrøms Symfoniorkester

Der er for nylig forhandlet en ny rammeaftale på plads med Kulturstyrelsen, der er gældende for de næste tre år. Samt udarbejdet en ny samarbejdsaftale for de fem samdriftskommuner Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner.

Julie står sammen med Ensemble Storstrøm for planlægningen af to årlige koncerter – en forårs- og en efterårskoncert – med Storstrøms Symfoniorkester. Hér udvides det otte mand store ensemble med dygtige lokale amatører og musikelever. Den næste koncert er den 23. april i Klosterkirken i Nykøbing F. med musik af Mozart og Dvořák og vokalister fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ud over de symfoniske koncerter spiller Ensemblets musikere i løbet af året, som et led i rammeaftalen, en række koncerter rundt om i kommunen, som  Julie er med til at koordinere.

Ensemble Storstrøm afholder endvidere to børne- og ungekoncerter om året i samarbejde med kommunens skoler via Kulturtjenesten. Den næste koncert er den 8. maj og hedder: ”INGEN VEJ TILBAGE”. Her leverer skuespiller Jens Andersen i samklang med ensemblet en musikalsk fortolkning af Brødrene Grimms eventyr ’De To Vandringsmænd’.  Specielt ved koncerten er, at musikerne/instrumenterne indgår som karakterer og roller i historien.

Egnsteatret MASKEN
Hører også ind under Julies ansvarsområde, bl.a. administration af Egnsteateraftalen 2017-2020 mellem MASKEN og Guldborgsund Kommune. Julie er kontaktperson på den forestående ny-evaluering af MASKEN, der er en del af en samlet evaluering af landets 13 egnsteatre og har fokus på at udvikle teatrenes faglige og kunstneriske niveau.

Honorarstøtteordningen
Julie administrerer ansøgninger til honorarstøtteordningen. Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder/musikforeninger. Ordningen sikrer udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet, og Guldborgsund Kommune yder hvert år lokal medfinansiering til Statens Kunstfonds honorarstøtte til kommunens spillesteder. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg lægger vægt på, at spillestedet har en musikprofil af høj kvalitet og/eller udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning. Paraplyorganisationen Musik Guldborgsund bestående af Culthus, MASKEN, Nykøbing F. Teater og Nysted Bio modtager honorarstøtte i 2018. Det samme gør Riverside Jazz Club og Kulturforeningen OSKAR.

Kunstsamlingen i kommunen
Julie Damgaard er administrator af kunstsamlingen i kommunen – hun står for at opdatere kommunens kunstregistrant fra 2011 og få sat system i udlån af værkerne, når de skal udstilles forskellige steder rundt om i kommunen.

Indsatsområde Lindholm
I forbindelse med indvielsen af en ny amfiteaterscene bag Lindeskovskolen planlægger Julie, sammen med kulturkonsulent Diana Gerlach og medarbejdere fra Teknik & Miljø, en 3-dages festival i Lindholm i slutningen af september. Som optakt til festivalen inviteres en række lokale og udefrakommende kunstnere til i 5-ugers workshopforløb med elever fra Lindeskovskolen, Møllebakkeskolen og Stubbekøbing Skole at skabe ’indslag’, der kan aktivere scenen og området omkring den. En række lokale kulturaktører er også inviteret til at arrangere events i løbet af de tre dage. Diana Gerlach fortæller nedenfor mere om projektet.

Indsatsen i Lindholm er allerede kickstartet med en workshop ved billedkunstner Martin Fasting, der i uge 9 gæstede Aktivitetscenter Lindholm og hér, sammen med det lokale ungeråd og elever fra Lindeskovskolen, skabte et omfattende vægmaleri i Lindholm Indefra’s store mødelokale.

Kommunikation/PR/markedsføring
Vi arbejder også med kommunikation.  Vi skriver pressemeddelelser på sager, der er godkendt i KFB-udvalget, forfatter tekster til kommunens hjemmeside – www.guldborgsund.dk – og koordinerer markedsføringen af kulturliv og -arrangementer, bl.a. i vores udstillingsskabe ved Nykøbing F. Station,” fortæller Julie Damgaard.

Endelig kommer Julie Damgaard og resten af Kultur-enheden med indspark til kulturmøder (herunder kulturmødet på Mors), festivaler mv.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!


Katha Qvist

Er tilflytter! I 2005 flyttede Katha fra København til Nykøbing F., men kommer oprindeligt fra Tønder i Sønderjylland. Katha er etnolog (etnologien er et kulturhistorisk studie som bl.a. handler om menneskers hverdagsliv og betingelserne for dette – både nutidigt og historisk) fra Københavns Universitet. Efter studierne var Katha i en årrække museumsinspektør hos Museum Lolland-Falster, hvor hun som en del af nyere tids team både forskede i og formidlede den lokale historie gennem udstillinger og artikler mm.

I oktober 2016 fik Katha Qvist stillingen som kulturkonsulent i Guldborgsund kommune. Katha medbragte fra sit tidligere job på museet stor kendskab til mange af aktørerne i kommunen og en erfaring med både den lokale historie og med projektledelse. Hun er glad for at være en del af KTB-teamet: ”Der er en rigtig positiv stemning i teamet, og selvom vi oftest har opgaver hver især, så er vi også gode til at samarbejde og ’låne’ af hinandens forskellige kompetencer.” fortæller Katha Qvist.

Guldborgsund Guldkanon
En af de helt store opgaver Katha Qvist gik i gang med, da hun startede i jobbet, var at være projektleder på udarbejdelsen af Guldborgsund Kommunes nye kulturkanon. Den blev senere døbt Guldkanon, og er et udtryk for, hvad borgerne i Guldborgsund i fællesskab oplever som de mest værdifulde steder og kulturelle oplevelser i kommunen. Forud for, at Guldkanon i juli 2017 blev lanceret som bog, ligger der et stort forarbejde. Blandt andet har kulturkanonen hele vejen igennem været en samskabende proces sammen med en bredt sammensat redaktionsgruppe og sammen med borgerne i Guldborgsund Kommune. Det er nemlig borgerne, der i første omgang kunne indstille emner, og det var også borgerne, der for omtrent et år siden stemte på de emner, der var blevet indstillet. I alt 37 emner kom med. Dem kan man se og læse meget mere om på www.guldkanon.dk.

Guldkanon er ikke bare en bog, der så skal sættes op på hylden ved siden af andre gode spændende bøger. Nej, den er en del af en længere proces. Først fik man inddraget borgerne til at give deres meninger om de mest attraktive steder i Guldborgsund kommune. Det kom der den flotte bog ud af. Næste skridt, og det er man i fuld gang med, er i samarbejde med interesserede lærere på kommunens skoler at få udarbejdet et undervisningsmateriale, så Guldkanon også kommer til at pege fremad ved at være udgangspunkt for en række emner, som man i skolen i forvejen skal arbejde med. Formålet er, at de unge – og måske også lærerne – får en bedre forståelse af deres eget område og lærer at tænke emnerne ind i en større sammenhæng.

Kulturelt Samråd
Katha har også en konsulentrolle i Kulturelt Samråd Guldborgsund, som ved månedlige møder uddeler projektstøtte til foreninger, der afholder kulturelle arrangementer. Kulturelt Samråd uddeler også årligt en musikpris til lokale bands eller musikere. Herudover iværksætter samrådet forskellige projekter, senest projektet Fremad, som var et såkaldt borgerbudgetteringsprojekt. Det vil sige, at de fremmødte til en workshop i november 2017 sammen på dagen fordelte de afsatte midler til de projekter, der blev fremlagt og finpudset i tværgående workshops.

Kulturpuljen
Ansøgninger til Kulturpuljen lander hos Katha, som behandler og vurderer ansøgninger, som derefter sendes til politisk beslutning på de månedlige møder i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. Kulturpuljen støtter et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune, for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm. Med Kulturpuljen er ønsket at støtte projekter, der bidrager til at give borgerne i Guldborgsund Kommune en bred vifte af muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.

kultKIT
Guldborgsund Kommune deltager som partner i interreg-projektet kultKIT sammen med ni andre danske og tyske kommuner/byer. Katha deltager som Guldborgsunds partner i samarbejdet, og også her er der puljemidler i spil, når partnerne vejleder aktører og sammen vurderer ansøgninger til projektets mikroprojektpulje, som støtter dansk-tyske aktiviteter inden for uddannelse, idræt, kultur og fritid. Formålet med kultKIT er at fremme den interkulturelle forståelse hos borgerne i grænseregionen med udgangspunkt i dansk-tysk sprog og kultur.

Arkiver og kulturhuse
Katha er KTB’s kontaktperson for kommunens arkiver og forskellige kulturhuse. Det er et stort område, som hun stadig er i gang med at arbejde sig ind på. Guldborgsund Kommune har mange kulturinstitutioner og kulturelle foreninger, der bidrager til et spændende og varieret kulturliv. ”Mulighederne er mange, hvad enten din interesse ligger inden for litteratur, teater, musik eller kulturhistorie. Hvert år arrangeres der store og små kulturelle arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet her i kommunen”, siger Katha Qvist og fortsætter: ”Der sker en masse i vores område, og det er alt sammen med til at gøre Guldborgsund til et virkeligt godt sted at bo”.

Velkomstarrangementer
To gange om året inviteres kommunens seneste tilflyttere af borgmesteren til et heldagsarrangement, hvor de nye borgere bydes velkommen med manér. De omkring 100 mennesker der plejer at tage imod invitationen til arrangementet, bliver budt velkommen af både politikere og en lang række foreninger og institutioner. Der er som regel også lidt underholdning for de mindste tilflyttere og så bliver der serveret brunch. Eftermiddagen bliver brugt i en af to busser, som viser rundt i Guldborgsund på to forskellige ruter. Hele arrangementet er en del af kommunens bosætningsindsats, som man læse mere om i et senere nummer af Erhverv og Kultur. Men det er i tilrettelæggelsen af busturene og oplægget om kommunens kulturtilbud, at Katha bidrager som kulturkonsulent.

Årlig prisfest
Katha er også en del af det store hold bag den årlige Prisfest, hvor kommunens kultur- og fritidspriser bliver uddelt, og hvor de personer, der har vundet medaljer i det foregående år, og de personer, der har gjort en særlig indsats i foreningerne og på kulturområdet, bliver hædret. Der fastsættes hvert år et tema for den festlige aften. Temaet var i 2017 meget passende Guldkanon (med tryk på a’et). Det resulterede blandt andet i, at arrangementet blev skudt i gang ved, at aftenens vært, politiker Martin Lohse, blev skudt ud af en guldkanon (med tryk på o’et…).

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Diana Gerlach
Bor i Ringsted. Diana er cand. mag i moderne kultur og kulturformidling med tilvalg i filosofi og kunsthistorie. Hun har gennem mange år arbejdet med kunstformidling til børn og unge på museer og i kunsthaller og har tidligere haft et barselsvikariat som kulturkonsulent i Næstved Kommune. Diana har været en del af kulturteamet siden 1. juni 2017. Hun er ansat på deltid og er desuden koordinator i det 2-årige projekt Fællesskabt – Kultur i Skolen, hvor hun i 2017-18 er ansat af Kulturregion Storstrøm, men med Guldborgsund Kommune som ’projektejer’. I Fællesskabt – Kultur i Skolen arbejder Diana således også i Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg og Lolland kommuner – med det primære formål at fremme samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner i hele regionen.

Der er mange gode synergier mellem Dianas to stillinger, og hun er i særlig grad involveret i arbejdet med børn og unges kulturelle læring, herunder også Guldborgsund Kommunes fokus på dannelse.

Fællesskabt – Kultur i Skolen
Projektet indgår i den Kulturaftale, som Kulturregion Storstrøms 6 kommuner har indgået med Kulturministeriet. Kulturaftaler prioriterer forskellige kulturelle indsatsområder – som i Fællesskabt – Kultur i skolen et fokus på ’Børn og læring’ gennem samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner og mellem kultur- og skoleforvaltninger. I løbet af projektet udvikles 12 undervisningsforløb i en fællesskabt proces mellem 12 skoler og kulturaktører såsom teatre, biblioteker, musikskoler og museer.

Via projektet har Diana etableret et stærkt regionalt netværk, der består af kultur- og skolekonsulenter fra alle 6 kommuner, som gennem videndeling og netværksmøder arbejder strategisk og målrettet med skole- og kultursamarbejder. I Guldborgsund Kommune har Kulturtjenesten en central rolle i samarbejdet. De seks kommuner har forskellige prioriteringer på området, men projektet er med til at styrke den regionale mobilitet og til at få både skole og kulturaktører til at tænke mere på tværs af kommunegrænserne.

Der er brug for alle parter i den fællesskabte læringsproces, og Fællesskabt – Kultur i skolen har som dogme, at skolerne og lærerne er blevet spurgt først: Hvilken kulturinstitution ønsker læreren at arbejde sammen med, og hvordan kan kulturinstitutionerne bidrage med relevant læring i skolen. Med afsæt i lærernes konkrete ønsker gennemføres to udviklingsprojekter i hver deltagerkommune, hvor lærere, kulturinstitutioner og en såkaldt inspirator skal fællesskabe et bæredygtigt og relevant læringsforløb.  ”I Guldborgsund Kommune arbejder Fuglsang Kunstmuseum og to lærere sammen om et 7. klasses forløb med fokus på fordybelse og ro. Her skabes forbindelse mellem museets samling, det fysiske museumsrum og elevernes input til relevante øvelser og metoder. Det er interessant at se, hvordan danskfaglige elementer kan sættes i spil, ligesom vi i processen også har ’opdaget’, at matematikfaget bliver relevant, når eleverne viser interesse for en bestemt skulptur i udstillingen, som matematiklæreren pludselig ser matematikfaglige perspektiver i,” siger Diana.

Kulturtjenesten
Siden 2011 har Lolland og Guldborgsund kommuner samarbejdet om Kulturtjenesten. Kulturtjenesten var det første tiltag i landet, hvor kommunale dagtilbud, skoler samt kultur- og fritidsforvaltninger etablerede et samarbejde med lokale kulturinstitutioner for at støtte op om børn og unges lokale identitet og dannelse gennem kvalificerede kultur- og læringsforløb. Diana arbejder tæt sammen med koordinator af Kulturtjenesten, Caroline Erritzøe, og desuden sin kulturkonsulentkollega fra Lolland Kommune om at videreudvikle Kulturtjenesten, så endnu flere børn og unge kan få adgang til de berigende fællesskaber og den læring, der opstår i mødet med Guldborgsund Kommunes kulturaktører.

Bobleriet
Diana Gerlach sidder med i styregruppen i Bobleriet, der siden 2015 har bidraget til, at alle børn og unge – uanset baggrund – får mulighed for at udvikle sig og indgå i fællesskaber. Bobleriet har bl.a. fokus på såkaldte dannelsesanledninger, hvor børn og unge tilegner sig livsværktøjer, der styrker deres evne til at agere som frit tænkende individer. Styregruppen uddeler projektstøtte og kan gå aktivt ind i projektmodning for at udfolde dannelsesperspektiverne på bedste vis i det enkelte projekt. I 2018 er der afsat 400.000 til Bobleriets pulje.

Konference og temadag om dannelse
I 2017 var Diana med til at arrangere en temadag om dannelse, med deltagelse af omtrent 100 medarbejdere fra Center for Børn og Læring, Center for Borger og Branding og Center for Familie og Forebyggelse. Dagen havde fokus på inspiration, dialog og handling på tværs af de tre center.

Aktuelt er Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget gået sammen om at arrangere en national konference om dannelse, der foregår den 6. september 2018 på Nykøbing F. Teater. Konferencens oplægsholdere er bl.a. Eske Willerslev og Keld Fredens, ligesom en række af de gode dannelseseksempler fra Gulborgsund Kommunes kultur-, børne- og ungeområde præsenteres i workshops i løbet af dagen.

Guldborgsund Billedkunstråd
Diana Gerlach sidder som sekretær i billedkunstrådet. Guldborgsund Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Det sker bl.a. gennem uddeling af omtrent 70.000 kr. om året via Kunstpuljen Guldborgsund, ligesom rådet inviterer til netværkstræf, sætter egne initiativer i gang og arbejder for en helhedsorienteret fremme af den professionelle billedkunst i kommunen. Der er netop nedsat et nyt råd for de næste 4 år, og du kan læse mere om Guldborgsund Billedkunstråd i en anden artikel i nærværende magasin eller på hjemmesiden: http://guldborgsund-kunst.dk/

Lindholmkvarteret.
Diana er sammen med Julie Damgaard med til at arrangere en 3-dages scenekunstfestival, som foregår i Lindholmområdet i Nykøbing F. Festivalen skal markere den officielle indvielse af en ny amfiteater-scene bag den lokale folkeskole, Lindeskovskolen. Scenen er projekteret af Guldborgsund Kommune, og festivalen skal medvirke til, at borgerne i ikke bare Lindholm, men også resten af byen tager ejerskab i forhold til scenen og bidrager til de aktiviteter, der foregår på og omkring den. Diana og Julie planlægger bl.a. et huskunstnerforløb, hvor 6 kunstnere arbejder sammen med elever på 5. og 6. klassetrin fra hhv. Lindeskovskolen, Møllebakkeskolen og Stubbekøbing Skole, og desuden vil lokale aktører som Teatret MASKEN, Musikskolen, Culthus, det lokale ungeråd, Ungdomsskolen og Guldborgsund Bibliotekerne entrere med indslag på og omkring scenen.

Festivalen kan ses i relation til et forestående arbejde i Lindholmområdet, der kaldes ’Det vilde strøg’, hvor konkret byplanlægning og -udvikling tænkes sammen med kulturelle aktiviteter og et tæt samspil mellem kulturafdelingen og Center for Teknik og Miljø.

Gadeteater
Danmarks internationale Gadeteaterfestival finder sted igen i 2018. ”Det var en kæmpe succes i 2017,” fortæller Diana og fortsætter: ”Borgerne tog godt imod og roste forestillingerne. Rigtig mange mødte op på åbningsdagen i Marielyst, og festivalen skabte liv i bymidten i Nykøbing F. Det er skønt, når man er med til at starte noget nyt op, og det så bliver en succes. Det er også kendetegnende for Guldborgsund Kommune, at festivalen realiseres med stor hjælp fra lokale aktører og ildsjæle. Teatret Masken, Vores Nykøbing og Nykøbing Falster Turistforening har støttet festivalen med både økonomi og praktik og Teaterforeningen Guldborgsund med frivilligt mandskab, og alle er med på holdet igen i 2018, hvor festivalen finder sted i uge 34.”

Målet med mange af de projekter Diana Gerlach arbejder med er, at de med tiden skal blive bæredygtige selv. ”Vi fra kommunen er med til at starte projekterne op ved at inddrage skoler, ildsjæle og relevante aktører i de enkelte projekter. Få skabt ideer og tæt samarbejde, så projekterne kan udvikles, fortsætte og udbydes til andre, eksempelvis skoler i kommunen,” forklarer hun.

————————————-
I marts-udgaven kom Erhverv og Kultur med en udmelding om, at det betyder noget at flytte statslige arbejdspladser og uddannelser ud i provinsen, fordi vi tror på at det kan skabe mere bosætning i provinsen generelt. Selvom mange har den holdning, at det ikke giver noget, at folk bare pendler, og at folk ikke gider bo her! Lederen af KTB, Lene Krabbesmark, er tilflytter. Først fik hun jobbet, senere forelskede hun sig i området og fik familien med herned.

Både Julie Damgaard og Katha Qvist gjorde det samme. Fik job og flyttede til området. Kun Diana Gerlach pendler – ind til videre. Indtil nu er 3 ud af 4 fra KTB teamet altså flyttet til vores landsdel pga. jobbet!

Læs med i maj-udgaven og hør, om det er lokale eller tilflyttere, der sidder med i Internationalt samarbejde og turismeopgaver, som vi har fokus på i næste måned fra KTB-teamet.
Del denne historie: vælg platform

Go to Top