Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

Del 4: Internationalt Samarbejde

I marts-udgaven af Erhverv og Kultur tog vi hul på en serie om KTB-teamet i Guldborgsund Kommune. KTB står for: Kultur, Turisme & Bosætning. Vi startede med en overordnet præsentation af KTB med fokus på enheden og leder Lene Krabbesmark. I april skrev vi om KULTUR delen og i juni udgaven havde vi fokus på BOSÆTNING. Denne gang kikker vi nærmere på enheden for Internationalt Samarbejde.

Kommunens internationale samarbejde er baseret på Byrådets Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2015-2018, som tager sit udgangspunkt i kommunens kerneopgave: ”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”.

Når Guldborgsund Kommune deltager i internationale samarbejdsprojekter, så er det et krav at samarbejdsprojekterne bidrager til fem borger-rettede effektmål, dvs. mål som på sigt vil kunne ses i borgernes hverdag.

 1. Det skal være mere attraktivt at leve i og besøge Guldborgsund Kommune
  2. Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse
  3. Sundhedstilstanden blandt kommunens borgere skal forbedres
  4. Ældre og handicappede skal i større omfang mestre eget liv
  5. Det skal være nemmere at stifte og drive virksomhed i kommunen

Disse fem effektmål har deres oprindelse i de politiske udvalgsstrategier, der blev udarbejdet i 2015, og under hver af disse 5 effektmål er der identificeret 30 delmål, som kan læses i Rammeplanen for 2015-2018. Det internationale samarbejde har således ikke egne mål, men skal bidrage til de mål, der allerede er opstillet af de politiske udvalg og byrådet. Det internationale samarbejde er et almindeligt redskab i kommunens udviklingsarbejde, dvs. det er ikke begrænset til at skulle være fyrtårnsprojekter eller større satsninger og det er alle kommunens centre og enheder, der har mulighed for at drage nytte af internationalt samarbejde.

Gennem ti års internationalt samarbejde, er der identificeret en række generelle erfaringer om hvilke typer af resultater, der kan opnås fra det internationale samarbejde og her er følgende punkter der også arbejdes på:

 • Der udvikles nye og bedre serviceydelser til kommunens borgere.
  • Der udvikles nye og bedre løsninger og metoder for kommunens opgaveløsning.
  • Medarbejdere og politikere får netværk, viden og erfaringer.
  • Der bliver samlet ny viden og etableret overblik over specifikke fagområder.
  • Kommunen, institutioner, borgere og erhvervsliv bringes ind i en international sammenhæng.
  • Kommunen brandes lokalt, nationalt og blandt vores nabolande.
  • Internationalt samarbejde er dagsordensættende og løftestang til finansiering og ressourcer.
  • Der er viden og erfaringer at hente i vores nabolande og længere ude i Europa. De har tilsvarende udfordringer som Guldborgsund Kommune.Lad os kikke på de to personer som i dag sidder med opgaverne i Internationalt Samarbejde, nemlig Frede Danborg og Anna Topp Gustavsen.Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


  Frede Danborg
  Er født på Frederiksberg og bor i dag i Haslev. Frede har bl.a. en Ph.d. i Træteknologi fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og har været med i flere internationale forskningsprojekter inden for træteknologi og skovdyrkning. Derefter har Frede været 3 år i Vietnam/Laos/Bhutan/Burma, hvor han arbejdede på et FAO/FN projekt, der støttede gentilplantning af skove i de 4 lande. Senere var Frede 3 år i Nepal, hvor han arbejdede på et Danida-projekt fra 1997-2000. Et projekt der støttede landsbyernes dyrkning af deres fælles skove i Himalayas bjerge. Disse udlandserfaringer har givet Frede et bredt kendskab til at kunne arbejde på tværs af faggrænser, og det har givet ham en stærk erfaring i at begå sig i samarbejder på tværs af landegrænser. Frede Danborg blev ansat i Guldborgsund Kommune i februar 2007 som International Koordinator, og har været en stor drivkraft for udviklingen af Guldborgsund Kommunes internationale engagement og deltagelse i samarbejder på tværs af landegrænserne. Frede har varetaget og understøttet mange forskellige projekter gennem tiderne – og samarbejdet med kommunens øvrige medarbejdere og fagspecialister har været tæt, for at få udviklet og gennemført de mange spændende projekter.

Her nævnes nogle af de internationale projekter, der er i Guldborgsund Kommune, og vi kunne nævne flere, for der er 16 EU projekter kørende – og flere i støbeskeen.

 1. Interreg-projektet Benefits for Regions er et dansk-tysk samarbejdsprojekt med fokus på landdistriksudvikling inden for turisme og fødevarer. Ideen er, at der skal udvikles nye metoder og gennemføres konkrete indsatser, for eksempel til at understøtte lokale fødevarenetværk og udviklingen af et nyt Krokodille ZOO. Et af projektets aktiviteter er Vegvisir Race, som er baseret på et bredt samarbejde mellem lokale sejlklubber. Det er en ny type distancekapsejlads, hvor der i 2018 er tilmeldt 114 danske og tyske både. Der vil under kapsejladsen være flere events med fokus på bæredygtighed, økologi, samt vil hav- og kystmiljø ved Østersøen være i fokus.
 1. Interreg-projektet BOOST formidler praktikpladser for danske lærlinge i Tyskland. I dette samarbejde deltager både Jobcentret, SOSU og CELF, og med CELF som den ledende part for hele projektet. Formålet med projektet er at få flere unge til at gennemføre og tage en uddannelse og få større international erfaring, og medvirke til at kommunes uddannelsesinstitutioner deltager i international samarbejder for at udvikle flere og bedre uddannelsestilbud.
 1. Interreg-projektet Exchanges for All – Internationale ungdomsudvekslinger med vores nabolande. Elever fra Kommunens ældste skoleklasser får mulighed for at komme på ungdomslejre i Polen, Tyskland og Letland. Her deltager eleverne i forskellige workshops med musik, tekster, dans og akrobatik. Projektet bringer kommunes unge i kontakt med andre unge fra Europa og øger de unges geografiske og sociale mobilitet, støtter dannelse og modning samt sproglæring.
 1. Interreg-projektet multimodal er et trafikprojekt, der skal støtte en bedre fungerende bytrafik i Nykøbing med øget fokus på cyklister og pendlere i indre by, og ved campus på Merkurs plads.
 1. Østdanske Højmoser – Horreby Lyng Højmose. Projektet er et EU-projekt der har sikret naturgenopretning af Horreby Lyng Højmose. Højmoserne er en truet naturtype og projektet skal bidrage til en bæredygtig og mangfoldig natur i udvalgte naturområder og til en øget tilgængelighed til naturen.
 1. Interreg-projektet Interconnect er et trafikprojekt, der skal udarbejde forslag for bedre offentlig transport mellem Nykøbing og oplandet og i transportkorridoren E55 med forbindelse til Rostock. Samtidigt danner Interconnect rammen om et øget samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Rostock inden for områderne uddannelse, turisme og kultur samt erhvervslivet.
 1. Interreg-projektet KultKIT har gennemført en særlig indsats på kulturområdet. KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse, og navnet kultKIT henviser til projektets primære formål at bidrage til bedre sproglige kompetencer og en større kulturel forståelse mellem danskere og tyskere.
 1. Interreg-projektet Biocas arbejder med muligheder for at omdanne uudnyttede biomasse-ressourcer til nye formål gennem en intensiv og kaskadevis udnyttelses af biomasse. Projektet bidrager til øget anvendelse af grøn energi, ressourcebesparelser og udvikling af grønne løsninger.
 1. Interreg-projektet TENTacle skal styrke og synliggøre erhvervsmulighederne langs vores transportkorridorer E47 og E55. Der er fokus på Business Park Falster ved afkørsel 43, hvor trafikanalyser bl.a. skal klarlægge udviklingen af den fremtidige trafik- og godsmænge efter etableringen af Femernbælt Tunnelen.Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Derudover er der en masse andre spændende internationale tiltag, bl.a. deltager kommunens borgere, politikere og medarbejdere også aktivt i det internationale samarbejde gennem studieture, modtagelse af internationale delegationer, deltagelse i internationale organisationer, samt samarbejdsaktiviteter med venskabsbyer, særligt Rostock. Man kan få det fulde overblik over alle kommunens internationale projekter og aktiviteter ved at læse i Årsrapporten om Internationalt Samarbejde i Guldborgsund kommune for 2016-2018.

I januar 2018, blev Guldborgsund Kommune partner i et nyt EU-projekt ”Umbrella”, hvor ideen er, at Guldborgsund kommune skal hjælpe andre kommuner, institutioner og foreninger i Region Sjælland med at opbygge nye internationale netværk og indgå i partnerskaber á al dem Guldborgsund selv er med i. Det betød, at der simpelthen manglede ”man-power” i enheden for Internationalt Samarbejde, og da Frede Danborg i forvejen godt kunne bruge en ekstra hånd, så passede det med at der kunne oprettes en ny fuldtidsstilling, hvor halvdelen af tiden skal bruges som projektleder på ”Umbrella” projektet og resten af tiden skal Frede Danborg have hjælp med nogle af de mange projekter.

Det er her Anna Topp Gustavsen bliver ansat i Internationalt Samarbejde i Guldborgsund Kommune i april 2018.


Anna Topp Gustavsen

Er født og opvokset i København. Anna har læst offentlig administration på RUC, og studerede efterfølgende 6 år ved universiteter i både England og Skotland, hvor hun har en Master i Politisk Videnskab. Derefter var hun ansat i 10 år på CBS (Copenhagen Business School) som forskningskonsulent, hvor hun bl.a. hjalp forskere med at søge forskellige forskningsmidler. I 2014 flyttede hun til Lolland ved Øster Toreby sammen med sin kæreste, som kommer fra området. Anna pendlede til København indtil hun fik stillingen i Guldborgsund Kommune i april måned i år.

Under Internationalt Samarbejde
Der ligger selvfølgelig mange andre arbejdsopgaver inden for det internationale samarbejde, og vi kan kort nævne lidt eksempler her. Bl.a. yder man støtte til Hajkutter Regattaen i Nysted, samt frugtfestivalen i Sakskøbing for at nævne et par af de store. Kommunen støtter også, at frivillige og erhvervsorganisationer deltager i turistmesser, så som Warnemünde Woche, Hanse Sail i Rostock og OstSeeMesse – turismemesse i Warnemünde 2018. Derudover findes der også venskabsbysamarbejdet, kapacitetsopbygning ift. Internationalt samarbejde og branding af kommunen. Helt overordnet har det internationale samarbejde til formål at udvikle og forbedre kommunen, så Guldborgsund bliver et attraktivt sted at bo og leve i, samt at besøge og flytte til.

Man kan forsøge at sige det kort, at Internationalt Samarbejde enheden hjælper og understøtter hele den kommunale organisation med at gennemføre internationale samarbejdsprojekter og aktiviteter, der gavner kommunen som helhed. Lige nu arbejdes der på en ny rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde gældende for 2019 til 2022, som skal vedtages af byrådet til december 2018. Selve processen starter op i august måned og bliver baseret på de enkelte udvalgsstrategier fra de forskellige politiske fagudvalg.

Både Frede og Anna er enige om, at det er et godt og spændende job de har, og begge roser både deres kollegaer og leder i KTB-teamet for at være med til at give nogle fantastiske rammer at arbejde i, og yde en stor opbakning til gennemførelsen af de internationale projekter. Det har afgørende betydning, at man oplever kollegial, politisk og ledelsesmæssig opbakning til at udvikle kommunens internationale samarbejde. Frede Danborg pointerer desuden, at generelt er Guldborgsund kommune langt fremme og meget fremsynet. Som Frede Danborg siger det: ”Jeg kan jo specielt tillade mig at sige det, da jeg ikke selv bor i kommunen. I kan virkelig være glade for den politiske opbakning og vilje til, at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo og leve i. Det kunne andre kommuner nemt lære noget af.”

————————————-

I marts-udgaven kom Erhverv og Kultur med en udmelding om, at det betyder noget at flytte statslige arbejdspladser og uddannelser ud i provinsen, fordi vi tror på, at det kan skabe mere bosætning i provinsen generelt. Selvom mange lokale har den holdning, at det ikke giver noget, at folk bare pendler, og at folk ikke gider bo her! Foreløbig har KTB artiklen, som nu er 4. artikel ud af 5, vist at 6 ud af 8 personer faktisk er tilflyttere til vores landsdel pga. jobbet! Spændende at finde ud af om de sidste 2 medarbejdere er lokale eller tilflyttere. Læs mere i september udgaven hvor 5. afsnit bringes.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top