Det rige hverdagsliv i Guldborgsund

”I Danmarks sydligste kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve. Et liv, hvor der er rum til at vælge sammenholdet til”

Dette citat er et lille udpluk fra en politisk holdning fra byrådet i Guldborgsund Kommune (GU – i artiklen) om hvordan det skal være at være borger i kommunen. Et citat som skinner igennem den snak Erhverv og Kultur havde med leder af Kultur, Turisme & Bosætning (KTB – i artiklen) Lene Krabbesmark.

Teamet for Kultur, Turisme & Bosætning (KTB) rummer som navnet indikerer flere fagområder og varetager forskellige opgaver inden for prioriterede indsatsområder i Guldborgsund Kommune. Erhverv og Kultur vil prøve at sætte fokus på KTB-teamet i GU over de næste måneder, og de 10 personer der er ansat der. For at få et indblik i hvad kommunen egentlig arbejder med og sigter efter inden for dette område, samt om det kan have nogen effekt på tilflytningen af nye borgere. Når borgmester John Brædder står på nytårskure og stolt fortæller, at der kommer flere nye borgere til området end der flytter fra. Holder det så egentlig, og hvad gør man egentlig for at fastholde nuværende og tiltrække nye borgere?

Over de næste udgaver vil vi portrættere KTB som dækker: Kultur, Turisme, Bosætning, Internationalt samarbejde, Samskabelse, Branding & Identitet. Og forhåbentlig giver læserne et indblik i, hvad KTB i GU er for en størrelse samt at få sat fokus på nogle af de højt prioriterede mål, de går efter.


Vi starter i nærværende magasin med Lederen af KTB: Lene Krabbesmark
Uddannelsen som geograf har givet indsigt i samfundsmæssige og kulturelle aspekter, som er udbygget med et solidt kendskab til både det administrative og politiske system inden for offentlig forvaltning. I 1999 fik Lene job i Storstrøms Amt, som dengang havde rådhus på Guldborgsund Kommunes hjemadresse på Parkvej i Nykøbing F. To år senere flyttede hun fra Vestsjælland til Idestrup. Hun havde lært området at kende, og Idestrup havde et godt ry samt en god skole, så hun tog hele familien med.

Da amtet blev nedlagt i januar 2007, blev Lene ansat i GU som miljømedarbejder. I 2010 skiftede hun felt og blev klimakoordinator samme sted, indtil februar 2015 hvor hun startede som specialkonsulent i LAG-sekretariatet i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (senere overflyttet til Erhvervsstyrelsen). Derefter fulgte et år som chefkonsulent i Lolland Kommune, inden Lene vendte tilbage til GU i november 2016, hvor hun tiltrådte stillingen som leder af KTB-teamet.

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler


Ansvarsområder i hovedtræk under Kultur, Turisme og Bosætning
KTB-teamet kan siges at være en udviklingsafdeling, der forfølger de politiske mål for de pågældende fagområder, inden for de udstukne rammer. Teamet refererer til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, og ud over kerneopgaverne inden for fagområderne betjener det udvalget med oplæg til beslutningstagning og relevant videndeling, så udvalget kan prioritere mellem og tage stilling til aktuelle problemstillinger på oplyst grundlag. Senest er også opgaveudvalget for Landdistrikter og Turisme kommet til, så der er to udvalg at forholde sig til. ”Overordnet kan man sige, at vi skal arbejde for at Guldborgsund er et godt sted at besøge og en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i, hvis man skal prøve at sige det meget kort”, fortæller Lene Krabbesmark. ”Og det er der jo rigtig mange i kommunen, der også bidrager til fra hver deres fagområde – det er en fælles målsætning”.

Lene Krabbesmark pointerer, at man på ”gangen” gør meget ud af at være én enhed, selvom man sidder med hver sit fagområde. ”Vi samarbejder virkelig på tværs. Det både skal vi og er vi nødt til. Tingene griber altid ind over hinanden, så selvom vi sidder med primære opgaver hver især, så gør vi alt for, at vi samarbejder på tværs og bruger erfaringer og kompetencer bedst muligt”. Lene fortæller, at det jo gælder for hele kommunen generelt. ”Kommunen er jo en kompleks virksomhed. Uanset hvad en afdeling gør i huset, får det jo også en betydning for resten, og derfor er det vigtigt, at vi alle trækker samme vej, inden for de politiske rammer der bliver sat”.

”Gennem de sidste år har Guldborgsund Kommune været fremsynet og arbejdet målrettet på at være en attraktiv kommune at være borger og virksomhed i. Der er iværksat mange aktiviteter for, at kommunen har udviklet sig i en positiv retning frem mod at den nu er en stærk og sund kommune at drive virksomhed og bo i”, siger Lene Krabbesmark.

Kerneområderne er Kultur, Turisme, Bosætning, Internationalt samarbejde, Samskabelse, Identitet og Branding. I de næste udgaver af Erhverv og Kultur vil vi dykke ned i disse områder, og præsentere de personer der arbejder med disse i hverdagen. Men vi kommer her med et kort overblik over hvad områderne blandt andet indeholder og et lille udpluk af tiltag, der er sat i verden for at højne kvaliteten generelt i Guldborgsund Kommune.

Kultur

– Sikre et særligt fokus på udvikling af tilbud til børn og unge med henblik på at styrke identitetsforståelse og udvikling.
– Koordinering og udvikling af tværkommunale samdriftsaftaler for selvejende kulturelle institutioner: Fuglsang Kunstmuseum, Museum Lolland-Falster, Ensemble Storstrøm, samt den regionale Kulturaftale 2015-2018 for Kulturregion Storstrøm mellem 6 kommuner og Kulturministeriet.
– Sekretariatsbistand til Kulturelt Samråd og Guldborgsund Billedkunstråd.
– Deltager i det fælleskommunale dansk/tyske KultKIT-projekt 2016-2018.
– Rådgiver og vejleder, samt behandler ansøgninger til Kulturpuljen.
– Samarbejder med den fælleskommunale Kulturtjeneste (Lolland og Guldborgsund Kommune)

Turisme
– Turisterhvervet i GU udgør det fjerdestørste ressourceområde målt på beskæftigelse og har potentiale til at bidrage til en yderligere værditilvækst.
– Binde turisme sammen ved samarbejde og koordinering af turistområdet på tværs af kommunale og private aktører samt interesseorganisationer og foreninger.
– Udvikle og synliggøre GU og Lolland-Falster som en attraktiv destination, og en landsdel der har noget at byde på.

Læs også: Europas bedste luksushotel 2018!

Bosætning
– Udvikle konkrete indsatser, der understøtter såvel tilflytning som fastholdelse af nuværende borgere i kommunen.
– Afholde to årlige velkomstarrangementer for nyligt ankomne tilflyttere.

– Lave særtiltag for modtagelse af statslige arbejdspladser samt unge under uddannelse i kommunen.
– Udvikler og vedligeholder kommunens bosætningsportal: Voresguldborgsund.dk

Internationalt samarbejde
– GU har et omfattende internationalt samarbejde som involverer transport og infrastruktur, kultur og turisme, natur og grønne løsninger, undervisning og arbejdsmarkedet, og i stigende grad de store driftsområder på social- og sundhedsområdet.
– Kommunen er sammenlagt med i 15 projekter, enten igangværende eller i ansøgningsprocessen for EU-finansierede midler.

Samskabelse
– Projektledelse af det tværkommunale arbejde med at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog for at tale velfærd, kerneopgaver og samskabelse på tværs af centre og enheder i den kommunale organisation – vejen frem mod Kommune 3.0.
– Faciliterer samskabelsesworkshops i hele organisationen, der har til formål at udbrede en fælles forståelse og et fælles sprog for samskabelse.

– Generel kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere til at tænke og agere samskabende.

Branding og Identitet
– Sikre en autentisk, professionel og reel kommunikation omkring kommunens brand og væsentlige budskaber.
– Identificere ”fortællingen” om Guldborgsund, og synliggøre de gode historier og spændende tiltag, der finder sted over hele kommunen.

Alle disse tiltag, som kun er en delmængde, men vigtig del af hverdagen for KTB-teamets ni medarbejdere og leder Lene Krabbesmark, skulle gerne være med til at fastholde nuværende borgere, samt give nye tilflyttere følelsen af, at Guldborgsund Kommune er et dejligt sted at bo. Som nævnt i starten dykker Erhverv og Kultur i de kommende måneder et ekstra lag ned i de enkelte fagområder, for at synliggøre hvad GU arbejder med af spændende konkrete projekter.

I en tid med stor diskussion om man skal vælge at bosætte sig i storbyerne eller ude i provinsen, hvad skal der så egentlig til, for at folk ville flytte til eksempelvis Guldborgsund? Mange undersøgelser viser generelt, at jobbet er en meget vigtig faktor. Giver de statslige arbejdspladser, der bliver flyttet ud i landområderne egentlig tilflyttere eller vælger folk at pendle? Mange siger, at det overhovedet ikke hjælper at flytte disse jobs ud i provinsen. Men man kunne jo fristes til at sige, at de faktisk flyttes tilbage, hvor de kom fra inden centraliseringen.

Erhverv og Kultur kommer ikke med den gyldne profeti på denne problemstilling, men kommer gerne med et bud, baseret på interviews med medarbejderne fra KTB.

Lene Krabbesmark er tilflytter. Hun fik som nævnt jobbet i Storstrøms Amt, der dengang havde rådhus i Nykøbing F. og pendlede i to år fra Vestsjælland. Hun endte med at falde for området og flyttede hele familien herned. ”Det var ikke kun jobbet, men også området der fik flyttet familien herned. Det rige forenings- og kulturliv. De skønne områder og lækre badestrande. Ja, der var mange faktorer der spillede ind, og Erhverv og Kultur tror på, at det selvfølgelig er helheden, der skal trække flere nye borgere til i fremtiden.

Læs med i apriludgaven og hør om det er lokale eller tilflyttere, der sidder med fx Kultur, Internationalt samarbejde eller Turismeopgaver.

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen


Del denne historie: vælg platform

Go to Top