Lolland-Falster står sammen om NEJ til olieboringer på Lolland

Tekst & foto: Bjarne Winther
Tekst & foto: Bjarne Winther
Thorvald Berthelsen: Åbent brev til Folketingets medlemmer – august 2017.

Forfatteren Thorvald Berthelsen fra Sakskøbing, der er medlem af koordineringgruppen for Nul huller, nej til olie, gas og fracking, foreslår at Åben dør proceduren og Plan for udbud af geotermi tages op til en grundig ny behandling i Folketinget inden der gives nye lemfældige tilladelser til boringer efter kulbrinter og geotermi.

Nul huller, nej til boring efter olie og gas og brug af fracking på Sydhavsøerne
Energi-forsynings- og klimaministeren vil på Energistyrelsens anbefaling give firmaet Nail Ressources tilladelse til efterforskning og udvinding af olie, gas og geotermi evt. v.h.a. fracking på Lolland-Falster. Det risikerer at ødelægge grundvandet og naturen. Og alene denne trussel vil standse investeringer i grøn omstilling, forøge arbejdsløsheden og tvinge værdien af huse og landejendomme endnu længere ned. ”Flade Egne og lave Skyr… Findes der grønnere Land end her” Som Falstringen, venstremanden og udgiveren af Folketidende og digteren Sophus Claussen skriver.

Og det er rigtigt, men siden slutningen af maj er Sydhavsøernes grønne omstilling imidlertid truet. En anden venstremand, Energi-forsynings- og klimaminister Lilleholt, vil på Energistyrelsens anbefaling give firmaet Nail Ressources tilladelse til efterforskning efter olie, gas og geotermi og eventuel senere udvinding fra undergrunden på Lolland-Falster. Samtidig gives også tilladelse til evt. at anvende fracking under både efterforskningen og udvindingen.

Ved fracking sprækker man sig vej ned gennem grundvands-magasinet til de olie/gas førende eller geotermiske lag ved hjælp af meget store mængder vand blandet med sand og kemikalier under højt tryk. Over 700 kendte kemikalier er brugt ved fracking, heraf flere giftige, mutations-, allergi- eller kræftfremkaldende. Men myndighederne får dem heller ikke rigtigt oplyst af de ansvarlige virksomheder. Vi har netop set at Miljøstyrelsen har været nødt til at politianmelde Mærsk for udledning af urigtigt anmeldte kemikalier gennem flere år. Erfaringerne fra USA viser at mellem 15 og 25% af boringerne er utætte. Derfor er der selvfølgelig en meget stor risiko for at forurene grundvandet, men også for at omliggende vandløb, søer og landbrugsjord forurenes, når det beskidte vand fra frackingen kommer op igen. Det er grunden til at bl.a. Frankrig, Holland, Tyskland, Canada og mange stater i USA (New York f.eks.) har forbudt anvendelsen af fracking totalt.

Energistyrelsens direktør og andre har forsøgt at bagatalisere risikoen, men afslører samtidig at fracking er brugt også i efterforskningsfasen. Og de VVM miljørundersøgelser, der påstås at garantere mod farlige boringer, udføres for en stor del af borefirmaerne selv og er afhængige af at de giver rigtige oplysninger i tide. Kommunerne skal også have ordentlig besked om boringernes placering, boremetoder m.v. i tide. Erfaringerne viser at vi ikke kan stole på det. Så fracking udgør en reel risiko.

Energistyrelsen understreger selv i sin redegørelse for ansøgningen og udkastet til tilladelse overfor Folketingets energiudvalg: ”Alle tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter og geotermisk energi kan føre til behov for frakturering både i efterforskningsfasen og en eventuelt senere indvindingsfase. Det bemærkes i den forbindelse, at mens frakturering generelt er en forudsætning for udnyttelse af skifergas, anvendes teknikken også i et vist omfang i forbindelse med indvinding fra de mere kendte reservoirtyper i f.eks. sandstenslag og kalkstenslag.”
Lagene der skal undersøges på Lolland-Falster er især sandstenslag, og der er måske skiferlag længere nede. Hvorfor ikke udtrykkeligt forbyde brug af fracking totalt i Danmark, hvis der er så lidt brug for den, som Direktøren for Energistyrelsen hævder?

Læs også: Historisk få tomme lagerlokaler

Lolland-Falster eller Danmark har heller ingen gavn af udvinding af olie eller gas. Tværtimod skal vi efter klimaaftalerne i Paris nedtrappe CO2 udslippet. Allerede i 2035 skal kraftvarme produktionen foregå helt uden olie og gas. Indtil da har vi ifølge eksperter gas nok i eksisterende felter på dansk område. På Lolland-Falster er alle vore kraftvarmeværker CO2 neutrale fordi de ikke bruger fossile brændstoffer. Vi producerer mere grøn energi, der ikke er baseret på olie og gas end vi selv forbruger. Vi har også i stigende grad en grøn produktion af bl.a. fødevarer på basis af lokale mere og mere rent dyrkede råvarer. Alt det trækker opmærksomhed og grøn turisme med sig. F.eks. får vi jævnligt besøg af officielle japanske delegationer, der vil lære af vores bæredygtige økonomi. Og Sydhavsøernes Frugtfestival er en af mange begivenheder, der understreger den udvikling og tiltrækker besøgende.

Det er vigtigt, fordi vi befinder os midt i en svær omstilling fra en altdominerende produktion af sukker fra sukkerroerne til andre erhverv, baseret på vores gode muldjord og lange erfaring med fødevareproduktion. For Sydhavsøerne er det derfor et helt forkert signal, som vil ødelægge mange års indsats for en grøn omstilling, der nu ser ud til at slå igennem. Hvem vil investere i f.eks. grøn eller bare almindelig fødevareproduktion, når vi risikerer at det grundvand, den er afhængig af ødelægges af kemikalier? Og får den risiko ikke også banker og kreditforeninger til at stoppe helt med at give lån til virksomheder og huse på Sydhavsøerne sådan som man har oplevet i Østervrå i Vendsyssel? Med det resultat at jord- og huspriser tvinges ned.

Nogle har kaldt det bagstræberisk, fordi der må være en god del beskæftigelse i efterforskning og udvinding af olie og gas på Sydhavsøerne. Det er der ikke. Erfaringerne fra det franske  Totals prøveboringer i Nordjylland viser at kun en dansk underentreprenør fra Tønder fik arbejde til 25 mand heraf var højst 5 fra Vendsyssel i løbet af ca. 3 år. På Sydhavsøerne vil en så ringe merbeskæftigelse mere end opvejes af den nedlæggelse af job og mistede fremtidige job, vi vil opleve med indstillingen af investeringer på grund af risikoen for grundvandsforurening m.v.
”En fordobling af den andel af energien, som kommer fra sol, vind og andre vedvarende energiformer, vil øge den globale økonomiske vækst med 1,1 pct. frem til 2030, vurderer det Internationale Vedvarende Energiagentur.

Gevinsten, som svarer til omkring 9000 mia. kr., vil især komme fra øgede investeringer, fremgår det af en rapport fra agenturet, som Bloomberg har gransket. Investeringerne vil direkte og indirekte betyde job til mere end 24 mio. mennesker (Børsen 16. jan. 2016.) Så de bagstræberiske, det er dem der stadig vil bore efter olie og gas med brug af fracking. Tilladelsesudkastets mulige boringsområder på Lolland og Falster dækker eller ligger tæt på EU’s Natura 2000 fredninger på Sydhavsøerne. Det er derfor i strid med EU’s Natura2000 fredninger på Sydhavsøerne.

Disse fredninger beskytter bl. a. trækfugleruter og forskellige dyre og plantearter. Selv mindre efterforsknings- eller indsamlingsboringer risikerer at ødelægge disse miljøer. En ødelæggelse af de fredede områder som f.eks. Maribosøerne vil også klart påvirke turismen i områderne negativt. Vores luft, natur og grundvand skal ikke ødelægges og forurenes af kemikalier mv. Og vores udvikling af en bæredygtig grøn energi, produktion og turisme skal ikke sættes tilbage men videreudvikles. Flere job ikke færre. Derfor skal en evt tilladelse i det mindste udelukke brugen af fracking. Og derfor bør der højst gives tilladelse til boring efter geotermi.

Thorvald Berthelsen

Energi-, Forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts svar til Thorvald Berthelsen.

 

Thorvald Berthelsens svar på ministerens brev:

Kære Lars Chr. Lilleholt                                                                                                                                16. november 2017

Tak for dit svar på mit åbne brev til Folketinget i august. Jeg er især glad for at du skriver: ”Derfor har jeg bedt Energistyrelsen beskrive sagen nærmere – særligt i forhold til selve praksissen for Åben Dør, så vi er sikre på, at alle sten er vendt i denne sag, inden jeg tager endelig stilling til, om der skal gives en tilladelse.”

For det hidtidige udbytte af dine løfter om større inddragelse af kommunerne og undersøgelse af om tilladelserne til boring efter kulbrinter og geotermi på Lolland Falster udtrykkeligt kan udelukke brugen af fracking i både efterforsknings- og indvindingsfasen har ikke været stort. Det eneste konkrete der er kommet ud af det er et annonceret informationsmøde for borgerne som nu er udskudt indtil videre.

Det er for lidt. Fordi dine planer med stor sandsynlighed:
– Skader grundvandet, især hvis fracking bliver brugt
– Forøger CO2  udslippet og ødelægger klimaet i strid med Parisaftalen
– Ødelægger vor grønne omstilling
– Ødelægger miljøet i strid med Danmarks og EUs lovgivning

Af samme årsager har byrådene for Lolland og Guldborgsund kommuner også i efteråret enstemmigt afvist både boring efter olie og gas og anvendelse af fracking helt. Vi producerer i dag meget mere klimavenlig grøn energi, end vi selv forbruger. Det vil kun ødelægge vor grønne fødevareproduktion og turisme, fordi ingen vil investere heri, når vi risikerer at det grundvand og miljøet, det afhænger af, ødelægges.

Og det er ikke ”kun” et Lolland Falster problem. Der er givet tilladelser til boringer efter geotermi der også kan indebære brug af fracking i blandt andet Hovedstadsområdet, Hillerød, Helsingør, Sønderborg og Thisted. Her lige før regional- og kommunalvalget er det på sin plads at påpege at den måde, Energistyrelsen og ministeriet hidtil har administreret Åben dør tilladelser og tilladelser efter Plan for udbud af geotermi til at bore i Danmarks undergrund, sætter både Folketingets og kommunernes normale demokratiske funktioner ud af kraft.

I øjeblikket er der udover Nordsøstilladelserne kun 6 tilladelser, der stadig er i brug og gældende. De er alle til boringer efter geotermi. Der bliver ikke engang udstedt en om året.
Sagspres og forsinkelser kan derfor ikke være grunden til at tilladelser ikke bliver forelagt Folketinget til reel behandling, selvom de indebærer fortolkninger af om internationale forpligtelser som Parisaftalen om at reducere CO2 udslippet og internationale fredningsaftaler er overholdt. Danmarks og EU’s miljølovgivning er også sat ud af kraft af administrationen af Åben dør og Plan for udbud af geotermi i Energistyrelsen og ministeriet. I 2015 svarede du at der hidtil var givet tilladelser og udført over 100 dybe boringer.

Åben Dør-proceduren og tilladelserne til dem har imidlertid ikke været undergivet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013, jf. EU direktiv 2001/42/EF). Undskyldningen for dette er, at Åben Dør-proceduren blev vedtaget den 24. februar 1997 forud for direktivets ikrafttrædelse den 21. juli 2001. Det kan ikke gælde de enkelte senere givne tilladelser, hvor man kender efterforskningsområder og deres arbejdsprogram. Men dem afviser du og ministeriet også at udføre strategiske miljøvurderinger af efter lovgivningen. En samlet vurdering af samspillet mellem f.eks. 100 efterforsknings- eller indvindingsboringer i et givet område er ellers indlysende væsentlig for at vurdere miljøpåvirkningen og undgå miljøkatastrofer som den forøgede jordskælvsaktivitet man har oplevet i Holland. Der er heller ikke udført miljøvurderinger efter at de 6 aktive tilladelser er blevet givet. Landets øvrige lovgivning må og skal ikke sættes ud af kraft på den måde.

Endelig har administrationen godt nok ”hørt” kommunerne om udkast til tilladelser. Men når disse har bedt om at få flere oplysninger for at kunne vurdere blandt andet konsekvenser for miljø, vandforsyning og grundvand og planerne for affaldsdeponering, har de typisk ikke fået disse oplysninger.
De berørte kommuner og deres befolkning skal inddrages på en måde, der forpligter administrationen til at tage deres indvendinger alvorligt.

Frackings skadelige indvirkning på miljø og vandforsyning er for længst så veldokumenteret uden for Danmark at en lang række lande totalt har forbudt fracking. Det er også den måde vi i Danmark burde forhindre at boring i undergrunden anvender fracking. Så bliver undersøgelser af juridiske kontraktlige muligheder nemlig helt overflødige.

Der er således god grund til at tage Åben dør proceduren og Plan for udbud af geotermi op til en grundig ny behandling i Folketinget inden der gives nye lemfældige tilladelser til boringer efter kulbrinter og geotermi.

Thorvald Berthelsen

Læs også: Femern A/S igangsætter større anlægsarbejder på Femern-tunnelen
Del denne historie: vælg platform

Go to Top